Algemene voorwaarden Muziekschool 8501music

I Algemeen

 

I.1 Algemene gegevens

8501music is de muziekschool welke wordt gevormd door M. de Vries en J. Visser. M. de vries is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51313367. J. Visser is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 51884879 0000. 8501music is gevestigd aan de Edisonweg 7 te Joure.

 

I.2

Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van 31 augustus tot en met 6 juli en omvat 40 lesweken bij wekelijkse lessen en 20 lesweken bij tweewekelijkse lessen. Het cursusjaar kan op ieder gewenst moment aanvangen.

 

I.3 Cursussen

8501music geeft les in gitaar, basgitaar, drums. 8501music kent twee soorten cursussen:

1.

Doorlopend lessen wekelijks (40 lessen)

Dit zijn muzieklessen (20/30 minuten) die wekelijks worden gegeven gedurende één jaar op een vast moment per lesweek.

2.

Doorlopend lessen tweewekelijks (20 lessen)

Dit zijn muzieklessen (20/30 minuten) die tweewekelijks worden gegeven gedurende één jaar op een vast moment per twee lesweken.

 

I.4 Lesduur

De lesduur bedraagt 20 of 30 minuten. In overleg is 40 of 60 uiteraard ook mogelijk.

Indien de cursist te laat op de les verschijnt, kan de eindtijd van de muziekles niet worden opgeschoven in verband met de aansluitende lessen van andere cursisten.

 

I.5

Vakanties en feestdagen

Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

Schoolvakantie 2015 – 2016

Herfstvakantie: 17 oktober tm 25 oktober

Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 6 maart

Meivakantie: 30 april t/m 8 mei

Zomervakantie:1 6 juli t/m 28 augustus

 

Ook op feestdagen wordt geen les gegeven. Wanneer de lestijd van de leerling op een feestdag valt,

dan wordt deze les ingehaald in de uitloopweek in december of er wordt een dubbele les met de cursist afgesproken.

Feestdagen 2015-2016

(buiten de schoolvakanties)

Goede vrijdag 25 maart

Tweede paasdag 28 maart

Koningsdag 27 april

Hemelvaartsdag 5 mei

Tweede pinksterdag 16 mei

 

 

  1. Aanmelden

II.1 Proefles

Een cursist kan éénmalig een gratis proefles aanvragen via een schriftelijk of digitaal inschrijfformulier (bij voorkeur digitaal, via www.8501music.nl). Het aanvragen van een gratis proefles verplicht de cursist niet tot het afnemen van verdere lessen. Wanneer de cursist, zonder afmelding, niet op de proefles verschijnt, wordt het geldende lesgeldtarief in rekening gebracht bij de cursist.

 

II.2 Vervolglessen

Als de proefles bevalt, kun je je opgeven voor het vervolgen van de muzieklessen. Dit kan door middel van het invullen van een schriftelijk of digitaal inschrijfformulier na afloop van de proefles (bij voorkeur digitaal via www.8501music.nl). Bij minderjarigen dient, naast het inschrijfformulier, ook het toestemmingsformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. Met de inschrijving voor de vervolglessen gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden van 8501music. Hiermee verbindt hij of zij zich voor minimaal een kwartaal aan muziekschool 8501music. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

 

II.3 Planning lessen

De lessen worden in overleg met de cursist op een vaste dag en tijdstip per week of per twee weken gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties (zie I.2) van de basisscholen in Noord-

Nederland en feestdagen. Gemiddeld wordt in één cursus jaar 40 weken les gegeven. De lessen worden vooraf in overleg met de cursist vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een lesafspraak is daarbij niet mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van 8501music dat toelaat.

 

II.4

Groepslessen

Groepslessen vinden plaats in groepen van twee of drie personen. De cursist kan op het inschrijvingsformulier aangeven om een eigen groep (vermeld naam medecursisten) in te schrijven of de cursist kan aangeven om in een groep geplaatst te worden. De groepsgrootte kan tevens worden aangegeven, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat er voldoende deelnemers zijn voor de

aangegeven groepsgrootte. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen deze dus worden geannuleerd. Alleen gitaarlessen worden op dit moment in groepsverband gegeven.

Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursus jaar, bijvoorbeeld door het vertrek van cursisten, heeft geen invloed op het te betalen tarief van cursisten die de lessen vervolgen. Wel behoudt de 8501music zich het recht toe, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten. Mocht dit niet lukken, dan worden de tarieven aangepast op basis van de groepsgrootte.

 

III.Afwezigheid docent/cursist en vervanging

Afwezigheid docent

Lessen uitgevallen als gevolg van afwezigheid van de docent, onvoorziene omstandigheden en/of andere redenen, worden ingehaald door het geven van een extra in het hetzelfde cursus

jaar, waarbij de inhaalles(sen) op een andere lesdag kan plaatsvinden.

b.

Afwezigheid cursist

Ziekte of verhindering van de cursist dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.

c.

Vervanging docent

Muziekschool 8501music verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende de cursus, zo veel mogelijk te beperken. Muziekschool 8501music is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging, restitutie).

 

IV Betaling

 

IV.1 Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

  1. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist, die op het moment van inschrijving jonger is dan 18 jaar.
  2. een cursist die op het moment van inschrijving ouder is dan 18 jaar. N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 18 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

 

IV.2 Lestarief

Muziekschool 8501music hanteert voor 2015 de volgende tarieven:

Leerlingen tot  21 jaar

Wekelijks 30 min. individueel les:

 

Prijs per les:         16,50

Prijs per maand:      55,-

Prijs per kwartaal:  165,-

Prijs per jaar:          660,-

 

Wekelijks  20 min. individueel les:

Prijs per les:            11,40

Prijs per maand:      38,-

Prijs per kwartaal:  114,-

Prijs per jaar:          456,-

 

Leerlingen 21 jaar en ouder (incl. 21% btw)

Wekelijks 30 min. individueel les:

 

Prijs per les:             19,96

Prijs per maand:       66,55

Prijs per kwartaal:   199,65

Prijs per jaar:           798,60

Wekelijks 20 min. individueel les:

 

Prijs per les:              13,79

Prijs per maand:        45,98

Prijs per kwartaal:    137,94

Prijs per jaar:            551,76

 

Muzieklessen vallen bij de Nederlandse Belastingdienst onder de categorie ‘onderwijs’ wat betekent

dat op muziekonderwijs aan cursisten jonger dan 21 jaar een vrijstelling van btw van toepassing is.

Cursisten van 21 jaar en ouder dienen 21 % btw over het lesbedrag te betalen. Het lestarief wat van kracht is bij de ingang van het lescontract, geldt voor het gehele Cursusjaar en zal gedurende dit cursusjaar, voor de betreffende cursist, niet worden gewijzigd. Overige prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien een cursist zich in de loop van het cursusjaar aanmeldt, is lesgeld verschuldigd over het werkelijk gevolgde of nog te volgen aantal lessen in dat cursusjaar.

 

IV.3 Betalingsmethoden lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt door middel van een bankoverschrijving op basis van de toegezonden factuur. De factuur dient voor aanvang van de eerste kwartaalles te zijn voldaan.

Wij verzoeken je het lesgeld binnen 14 dagen na factuurdatum over te schrijven naar het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. .

 

IV.4

Betalingstermijnen lesgeld

Het lesgeld wordt per kwartaal geïnd. Het lesgeld dient voor aanvang van de eerst kwartaalles (1 september, 16 november, 8 februari en 2 mei) te zijn voldaan. U ontvangt op de volgende data een factuur van ons: 1 september, 16 november, 8 februari en 2 mei. De factuur dient binnen 14 dagen na afloop van de factuurdatum te zijn voldaan. Een verzoek om af te mogen wijken van de geldende betalingsregeling dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de directie van 8501music te worden ingediend.

 

IV.5

Betalingsverzuim lesgeld

Bij niet tijdige betaling zal na afloop van de betalingstermijn (14 dagen) een herinnering worden gestuurd. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde lesgeld uitblijft, worden buiten gerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. Wanneer u niet voldoet aan de betaling, heeft 8501music bovendien het recht om het geven van muziekles(sen) te weigeren of op te schorten.

 

 

  1. Opzeggen

De muzieklessen (zie ad I.3.a) worden zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Indien de cursist de lessen niet wil voortzetten, dient dit uiterlijk 1 (één) maand vóór een van de volgende data aan te geven: 1 september, 16 november, 8 februari en 2 mei. (Stel je wilt per 16 november stoppen met de muzieklessen, dan dien je dit vóór 16 oktober aan te geven. Mocht je te laat zijn, dan kun je per 8 februari stoppen met de muzieklessen. De cursist kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster blijven volgen.) De opzegging dient altijd schriftelijk, per mail of aangetekende post plaats te vinden en kan worden opgestuurd naar 8501music, Edisonweg 7, 8501 XG te Joure of visserjoop1@gmail.com of innerlogicmarty@gmail.com. Elke ontvangen opzegging zal door 8501music per email worden bevestigd.

 

 

  1. Bijzondere beëindiging door cursist

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen, dit ter beoordeling aan 8501music. Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

  • verhuizing van de cursist naar een andere gemeente buiten een straal van 15 km van het werkgebied van 8501music.
  • langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de cursist: meer dan acht weken.

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk of per mail worden ingediend.

 

b.Bijzondere beëindiging door 8501music

8501music behoudt zich het recht om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor 8501music besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment automatisch de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn, zal 8501music een gedeelte van het lesgeld van de op dat moment geldende lestermijn terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen binnen deze lestermijn in verhouding tot het totaal aantal lessen per lesseizoen. Het totaal aantal lessen hangt af van de lesvorm waar de leerling aan het begin van het lesseizoen voor heeft gekozen. Alleen wanneer 8501music het lesverband beëindigt, is restitutie van een deel van het lesgeld van

de op dat moment geldende lestermijn mogelijk.

 

  1. Huur instrumentarium

Bij Muziekschool 8501music is het mogelijk een gitaar met gitaar hoes of basgitaar met gitaarhoes te huren. Per week kost het huren van een (bas)gitaar met gitaarhoes €5,00 inclusief btw.

Tevoren dient een borg van €50,00 betaald te worden. Indien de gitaar onbeschadigd retour wordt gebracht na de overeengekomen huurperiode, wordt de borgsom teruggestort op de rekening van de cursist. Indien de gitaar beschadigd terugkomt tijdens of na de afgesproken huurperiode, zullen de kosten voor de reparatie af worden getrokken van de borgsom. Het restant aan borg zal terug worden gestort op de rekening van de cursist.

VII. Overige bepalingen

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van 8501music.

Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

Portretrecht: foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van 8501music. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar

maken aan de docent of fotograaf.

 

VII Aansprakelijkheid

 

VII.1

De Docent  is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is hij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door hem georganiseerde lessen en activiteiten.

VII.2

U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les en/of activiteit.

VII.3

Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan de lessen.

VII.4

De Docent  is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten.

VII.4

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de docent  voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende persoon heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij de lessen gegeven door de docent  ten gevolge van uw handelen of nalaten.

VII.5

Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.